ขับเคลื่อน PGS “ชุมชนรับรอง” ในประเทศไทย

หน่วยงานที่สนใจเรื่องชุมชนรับรอง (participatory gunrantee system – PGS) จากทั่วประเทศไทยได้ร่วมสัมมนา “ระบบการรับรองแบบมีส่วนร่วมแบบพีจีเอส” ที่จัดโดยเครือข่ายนวัตกรรมเกษตรอินทรีย์ สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ในช่วงวันที่ 4 – 5 กรกฎาคมที่ผ่านมา เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์เกี่ยวกับการรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ในระบบ PGS รวมทั้งระดมความความเห็นเกี่ยวกับแนวทางการขับเคลื่อน PGS ในประเทศไทยร่วมกัน โดยมีหน่วยงานหลักที่ได้ทำเรื่องนี้อยู่แล้ว เช่น บริษัทสวนเงินมีมา บริษัท สังคมสุขภาพ บริษัทกรีนเนท เอสอี สถาบันชุมชนเกษตรยั่งยืน มูลนิธิสุขภาพไทย มูลนิธิชุมชนเกษตรนิเวศน์ จังหวัดสุรินทร์ มูลนิธิมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ และมูลนิธิสายใยแผ่นดิน รวมทั้งนักวิชาการและผู้สนใจกว่า 30 คน

ในประเทศไทย มูลนิธิสายใยแผ่นดินได้ริเริ่มนำระบบชุมชนรับรองนี้มาใช้ตั้งแต่ปี 2553 และในปัจจุบัน มีกลุ่มผู้ผลิต 6 กลุ่มที่ได้นำระบบชุมชนรับรองนี้ไปใช้ คือ กลุ่มสว่างโบราณ กลุ่มเกษตรอินทรีย์เกาะพะงัน เครือข่ายเมล็ดพันธุ์เกษตรอินทรีย์ โครงการกาแฟอินทรีย์รักษาป่า (บริษัทกรีนเนท เอสอี) และเครือข่ายวนเกษตร เป็นต้น

ผู้เข้าร่วมการสัมมนาในครั้งนี้ได้แลกเปลี่ยนแนวคิดและประสบการณ์เกี่ยวกับการตรวจรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์กันอย่างกว้างขวาง ทั้งในประเทศไทยและประสบการณ์จากต่างประเทศ รวมทั้งประเด็นที่ควรพิจารณาในการที่จะขับเคลื่อนเรื่องนี้ในประเทศไทยในช่วงต่อไป