รายงานสถานภาพการวิจัย-นวัตกรรมเกาตรอินทรีย์ในประเทศไทย
ผู้แต่ง : วิฑูรย์ ปัญญากุล, ภัทราวดี ภูมิภักดิ์
สำนักพิมพ์ : สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ
วันที่พิมพ์ : ธันวาคม 2551
Summary :
เป็นงานวิจัยที่ริเริ่มขึ้นโดยสมาคมการคาเกษตรอินทรียไทย ซึ่งไดรับการสนับสนุนทางงบประมาณจากสํานักงานนวัตกรรมแหงชาติ (สนช.) และดำเนินการโดยมูลนิธิสายใยแผ่นดิน โดยมีวัตถุประสงคหลักเพื่อรวบรวมฐานขอมูลเกี่ยวกับงานวิจยและนวัตกรรมดานเกษตรอินทรียในประเทศไทย

จากการสํารวจขอมูลเบื้องตนเกี่ยวกับสถานภาพการวิจัย-นวัตกรรมดานเกษตรอินทรียของประเทศไทยพบวา เอกสารงานวิจัย-นวัตกรรมเกษตรอินทรียอยูทั้งหมด 270 ชิ้น เฉลี่ยปละ 20 – 30 โครงการ ซึ่งโดยสวนใหญเปนการดําเนินการของนักวิจัยจากสถาบันวิชาการเปนหลัก แตก็มีองคกรพัฒนาเอกชนที่ไดทํางานวิจัย-นวัตกรรมคอนขางมาก โดยงานวิจัย-นวัตกรรมสวนใหญเปนเรื่องเกี่ยวกับการสงเสริมการเกษตร รองลงมาเปนเรื่องขาวเกษตรอินทรีย และเทคโนโลยีการผลิตผักเกษตรอินทรีย และคาดวา มีการใชบประมาณที่สนับสนุนงานวิจัย-นวัตกรรมเกษตรอินทรียในประเทศไทยเฉลี่ยเพียงแค 20 ลานบาท/ป (ราว 0.12% ของงบประมาณการวิจัยของประเทศ)

นอกจากนี้ ยังมีการศึกษาเกี่ยวกับความต้องการของผู้ใช้ประโยชน์จากงานวิจัยและนวัตกรรมด้วย

 

ดาวน์โหลดรายงาน 1.03 MB

รหัสหนังสือ : B0445
จำนวนหน้า : 55
หมวด : เกษตรอินทรีย์ นโยบาย