รูปแบบการผลิตพืชสำหรับข้าวหอมมะลิไทยอินทรีย์
สำนักพิมพ์ : สำนักวิจัยและพัฒนาข้าว, กรมการข้าว, กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
วันที่พิมพ์ : 06-Nov-1964
Summary :
วิธีปฏิบัติและคำแนะนำในการผลิตข้าวหอมมะลิเกษตรอินทรีย์
รหัสหนังสือ : B0204
ปี : 2550
จำนวนหน้า : 28
หมวด : ชั้น 1