โครงการศึกษาด้านผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและความแปรปรวนของสภาพภูมิอากาศในอนาคตและการปรับตัวของภาคส่วนที่สำคัญ
ผู้แต่ง : ศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และศูนย์เครือข่ายงานวิเคราะห์ วิจัย และฝึกอบรมการเปลี่ยนแปลงของโลกแห่งภูมิภาคเอเซียตะวันออกเฉียงใต้
สำนักพิมพ์ : ศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และศูนย์เครือข่ายงานวิเคราะห์ วิจัย และฝึกอบรมการเปลี่ยนแปลงของโลกแห่งภูมิภาคเอเซียตะวันออกเฉียงใต้
วันที่พิมพ์ : มกราคม 2554
Summary :
เป็นรายงานการศึกษาที่จัดทำให้กับสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยบทที่ 1 เป็นการสรุปภาพรวมของงานศึกษาวิจัยเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศในประเทศไทยในรอบ 10 ปีที่ผ่านมา  บทที่ 2 เป็นการคาดการณ์สภาพภูมิอากาศในอนาคตของประเทศไทย ปี พ.ศ. 2523 – 2643   บทที่ 3 เป็นการศึกษาผลกระทบของความแปรปรวนของสภาพภูมิอากาศต่อลุ่มแม่น้ำชีและมูล  บทที่ 4 เป็นผลการศึกษาผลกระทบของการยกตัวของระดับน้ำทะเลต่อชายฝั่งภาคใต้ตะวันตกและตะวันออก  และบทที่ 5 เป็นผลของการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศต่อการพัฒนาประเทศตามเป้าหมายการพัฒนาแห่งสหัสวรรษ

สามารถดาว์นโหลดได้จากเว็บไซต์ของ START (ไฟล์ 19.8 MB)

รหัสหนังสือ : B0577
ปี : 2554
ประเภทหนังสือ : e-book
จำนวนหน้า : 369