กลุ่มชาใบหม่อนเกษตรอินทรีย์ : เครือข่ายผู้ผลิตกรีนเนท

ระบบการเกษตรโดยทั่วไปในชุมชนจะทำนา เพื่อปลูกข้าวเหนียวไว้บริโภค ส่วนที่ดอน เกษตรกรจะปลูกอ้อย หรือมันสำปะหลัง และเลี้ยงวัวควายกันเกือบทุกครอบครัว แต่กิจกรรมที่สร้างรายได้หลักคือ การเลี้ยงไหม เพื่อขายรังไหม และเส้นไหมดิบ และก็มีชาวบ้านเพียงไม่กี่รายที่ทอผ้าไหมขาย

ที่ตั้ง : บ้านหินเหิบ ต.พระยืน อ.พระยืน จ.ขอนแก่น ซึ่งตั้งห่างจากตัวเมืองขอนแก่นมาทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ราว 40 กิโลเมตร

สถานะ : ไม่ได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคล

ประวัติ : กรีนเนทได้เริ่มทำงานกับกลุ่มเกษตรกรมาตั้งแต่ปี 2546 โดยเป็นโครงการต่อเนื่อง จากความร่วมมือกับเครือข่ายพัฒนาหม่อนไหม ภาคอีสาน (ภายใต้การสนับสนุนโครงการของสหภาพยุโรป) เมื่อจบโครงการฯ ทางมูลนิธิสายใยแผ่นดินได้ดำเนินการต่อในส่วนของไหมอินทรีย์ ที่ อ.ชนบท จ.ขอนแก่น และ ชาใบหม่อนอินทรีย์ ที่ บ้านหินเหิบ ต.พระยืน อ.พระยืน จ.ขอนแก่น ปัจจุบันได้ยกเลิกทำงานกับกลุ่มไหมอินทรีย์ที่ อ.ชนบท เนื่องจากหน่วยงานตรวจสอบรับรองไม่มีมาตรฐานไหมอินทรีย์ (ตลอดกระบวนการผลิต-แปรรูป-ผลิตภัณฑ์) รวมทั้งมูลนิธิฯ ไม่พร้อมในการดำเนินการ จึงได้ยกเลิกขอการรับรองกับกลุ่มประมาณปลายปี 2553 แต่ยังคงทำงานส่งเสริมเฉพาะกลุ่มชาใบหม่อนอินทรีย์

กรีนเนทเริ่มทำงานกับกลุ่ม : มกราคม 46

สมาชิก : 9 คน พื้นที่การผลิตเกษตรอินทรีย์ 13.64 ไร่ เฉลี่ย 1.52 ไร่/ครอบครัว (ข้อมูล 31 ธ.ค. 61)

กิจกรรม : ผลิตและแปรรูปชาใบหม่อนออร์แกนิค

แรงงาน : ใช้แรงงานในครอบครัวเป็นหลัก (โดยเฉพาะแม่บ้าน)

รับรองมาตรฐาน : เกษตรอินทรีย์กับ มกท. (ตั้งแต่ปี 2546)