SE Catalog รวมกิจการเพื่อสังคมในไทย
ผู้แต่ง : คณะผู้จัดทำรวมกิจการเพื่อสังคมในไทย
สำนักพิมพ์ : บริษัท ชิล ชิล แคปปิตัล จำกัด
วันที่พิมพ์ : 2555
Summary :
รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับองค์กรที่มี “กิจการเพื่อสังคม” (social enterprise) ในประเทศไทย 69 หน่วยงาน โดยแบ่งออกเป็น 6 กลุ่ม คือ ผลิตภัณฑ์ วัสดุ และบริการ, อาหาร, การเรียนรู้และการศึกษา, การขนส่ง, สื่อ, การท่องเที่ยว

สามารถดาวน์โหลดหนังสือได้จากเว็บไซต์ของสำนักงานสร้างเสริมกิจการเพื่อสังคมแห่งชาติ (สกส.) [ลิงค์]

รหัสหนังสือ : 978-616-235-127-3
จำนวนหน้า : 304
หมวด : แฟร์เทรด