คู่มือปลูกผักสวนครัว ฉบับคนเมือง
ผู้แต่ง : นคร ลิมปคุปตถาวร, ชูเกียรติ โกแมน, สรานนท์ ใยบำรุง
สำนักพิมพ์ : โครงการสวนผักคนเมือง
วันที่พิมพ์ : ธันวาคม 2553
Summary :
แนะนำวิธีการในการปลูกทำสวนผักสำหรับคนในเมือง ตั้งแต่เทคนิคการเตรียมดิน การดูแล การเก็บเกี่ยว การทำน้ำหมักชีวภาพแบบต่างๆ การเลือกซื้อเมล็ดพันธุ์ ปฏิทินการปลูกตามฤดูกาล และการปลูกผักแบบหมุนเวียนและผสมผสาน
รหัสหนังสือ : 978-616-90400-6-4
จำนวนหน้า : 80
หมวด : เพอร์มาคัลเชอร์