ชาวคลองจินดาสนใจวิธีการเตรียมพันธุ์พืชเพื่อฟื้นตัวหลังน้ำท่วม

8 สิงหาคม 2554  เครือข่ายกลุ่มเกษตรกรคลองจินดา ได้จัดเวทีเพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ภูมิปัญญาในการปรับตัวเฉพาะด้านของแต่ละพื้นที่ เพื่อหาแนวทางฟื้นฟูสวนผักผลไม้และวิีถีชีวิต เพื่อรองรับการปรับตัวหลังน้ำท่วม ดังนั้น การสร้างเครือข่ายสายพันธุ์ที่ต้องการ จึงเป็นแนวทางหนึ่งที่กลุ่มเกษตรกรให้ความสนใจ โดยมีข้อเสนอแนะ ถึงวิธีการ “ปันกันเก็บ”  คือ การแบ่งครัวเรือนละ 3-5 ชนิด จากทั้งหมด 14 หมู่บ้าน เสมือนหนึ่งเป็นสาขาย่อยของธนาคารพันธุ์ไม้ เพื่อง่ายต่อการดูแลและลดภาระการจัดเก็บไว้แต่เพียงที่เดียว พร้อมกันนั้นได้เสนอให้มีการทำแผนที่ธนาคารพันธุ์ไม้  เพื่อง่ายและสะดวกในการติดต่อ ขอพันธุ์ เพื่อนำมาปลูกหลังน้ำท่วม

ทั้งนี้เพื่อกระตุ้นให้เกิดการเรียนรู้ร่วมกัน ทางเครือข่าย จะมีการจัดงาน “รักษ์ ณ.คลองจินดา” โดยมีกิจกรรมต่างๆ มากมาย อาทิเช่น นิทรรศการ ชมคลอง อาหารย้อนยุค เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เสวนาวิถีชาวคลองจินดาภายใต้บริบทการทำเกษตรแบบชาวสวนในสภาวะโลกร้อน  โดยจะจัดขึ้น วันที่ 3 กันยายน 2554  หน้าวัดปรีดาราม  ตั้งแต่เวลา 17.00 น. เป็นต้นไป