Mainstreaming Clinmate Change into Community Development Strategies and Plans: Case study in Thailand
ผู้แต่ง : Suppakorn Chinvanno and Vichien Kerdsuk
สำนักพิมพ์ : Stockholm Environment Institute – Asia
วันที่พิมพ์ : May 2012
Summary :
ที่ผ่านมา การวางแผนปรับตัวเพื่อรับมือกับการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศมักจะทำเป็นแผนแยก ที่เน้นการลดผลกระทบจากสภาพอากาศในอนาคตที่เปลี่ยนไป  แนวทางแบบนี้ทำให้นักวางแผนพยายามจะหาข้อมูลว่า ผลกระทบของสภาพอากาศในอนาคตจะเป็นอย่างไร (ซึ่งข้อมูลดังกล่าวไม่มีทางมีได้ เนื่องจากการพยากรณ์สภาพอากาศในอนาคตมีไม่แน่นอนของภาพฉายอนาคตที่ตั้งอยู่บนสมมุติฐานการพัฒนาเศรษฐกิจ-การเมือง-สังคม รวมทั้งข้อจำกัดของโมเดลภูมิอากาศโลก/ท้องถิ่น) จนทำให้ไม่มีใครกล้าที่จะเริ่มวางแผนการปรับตัวอย่างจริงจัง  เอกสารนี้พยายามนำเสนอว่า เราจำเป็นต้องผนวกเอาเรื่องการปรับตัวให้เข้าไปเป็นส่วนหนึ่งของการวางแผนการพัฒนา รวมทั้งการที่ต้องพยายามเชื่อมโยง (และแก้ไข) ปัญหาที่ชุมชนประสบกับความเสี่ยงจากภัยภูมิอากาศในปัจจุบันและในอนาคต เพื่อที่จะได้สามารถกำหนดแผน/แนวทางการพัฒนาชุมชนท้องถิ่น ที่เป็นการปรับตัวรับมือกับการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศไปได้พร้อมกัน

ในเอกสารนี้ ได้นำเสนอกรณีศึกษาของชุมชนในตำบลเหล่าอ้อย จังหวัดกาฬสินธุ์ เกี่ยวกับปัญหาการวางแผนแก้ปัญหาน้ำท่วมที่นาของเกษตรกร ที่นักวางแผนยังคงไม่ได้นำประเด็นเรื่องการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศมาพิจารณาในการกำหนดแนวทางการแก้ปัญหา ซึ่งอาจทำให้โครงการแก้ปัญหาน้ำท่วมในปัจจุบันจะต้องประสบกับปัญหาอื่นในอนาคต จนทำให้โครงการนี้เป็นโครงการที่ทำไปแล้วเสียเปล่า

จำนวนหน้า : 32