โครงการวิจัยแนวทางและนโยบายในการพัฒนาการเกษตรแบบยั่งยืน : กรณีศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ผู้แต่ง : ผศ.ดร.ธันวา จิตต์สงวน, รศ.ดร.บรรเทิง มาแสง, อ.เดชรัต สุขกำเนิด
สำนักพิมพ์ : ภาควิชาเศรษฐศาสตร์เกษตรและทรัพยากร คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
วันที่พิมพ์ : 01-Aug-2000
Summary :
แนวทางการพัฒนาและส่งเสริมระบบเกษตรแบบยั่งยืนแก่เกษตรกรรายย่อย
รหัสหนังสือ : B0232
ปี : 2543
จำนวนหน้า : 278