สหกรณ์กรีนเนทได้รับมาตรฐานเกษตรอินทรีย์และแฟร์เทรด

สหกรณ์กรีนเนทได้รับการตรวจรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์และแฟร์เทรดในหลายระบบและมาตรฐาน ซึ่งทำให้สินค้าของสหกรณ์ได้รับการยอมรับและสามารถส่งออกไปยังประเทศต่างๆ แทบจะทั่วโลก

เกษตรอินทรีย์ไทย

ผลิตภัณฑ์เกือบทั้งหมดของสหกรณ์กรีนเนท จำกัด ได้รับการรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ จากสำนักงานมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ (มกท) ตาม มาตรฐานเกษตรอินทรีย์สากลภายใต้การรับรองระบบงาน IFOAM (IFOAM Accredited Organic Programme) เช่น ข้าว ข้าวโพดฝักอ่อน ลำใย ถั่วเหลือง มะตูม รางจีด ผัก มะพร้าว กะทิ น้ำมันมะพร้าว

เกษตรอินทรีย์ในต่างประเทศ

นอกจากนี้ ผลิตภัณฑ์ที่ส่งออกของกรีนเนท ยังได้รับการรับรองมาตรฐาน ตามเกณฑ์ข้อกำหนด มาตรฐานเกษตรอินทรีย์ของสหภาพยุโรป (EU Regulation 2092/91) จากสำนักงานมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ และผู้ซื้อในต่างประเทศจำนวนมากได้ทำการรับรองมาตรฐานซ้ำ เพื่อจะได้สามารถจำหน่ายในประเทศของตัวเองได้ ทำให้ผลิตภัณฑ์เกษตรอินทรีย์ของกรีนเนทได้รับการยอมรับมาตรฐานเจากหน่วยงานต่างประเทศจำนวนมาก เช่น

 

การค้าที่เป็นธรรม

ผลิตภัณฑ์ข้าวของสหกรณ์กรีนเนท ยังได้รับการรับรองมาตรฐานการค้าที่เป็นธรรมจาก FLO-Certตามเกณฑ์มาตรฐานของ Fairtrade Labelling Organization International (FLO International) ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2545 โดยสหกรณ์กรีนเนทได้รับการรับรองว่าเป็นผู้ผลิตและผู้ส่งออกข้าวแฟร์เทรดอีกด้วย