กรีนเนทเรียนรู้พัฒนาธุรกิจเพื่อสังคมกับโครงการ “SET Social Impact Gym by mai Executives”

[1 ก.ค. 62] หลังจากที่กรีนเนทได้สมัครเข้าร่วมกิจกรรมติวเข้มธุรกิจเพื่อสังคม “SET SE102” กับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตั้งแต่เดือนเมษายนที่ผ่านมา เพื่อเรียนรู้แนวทางการพัฒนาต่อยอดธุรกิจเพื่อสังคม และระบบนิเวศขององค์กรเพื่อสังคม โดยใช้โครงการเรื่องการผลิต-แปรรูปมะม่วงหิมพานต์ กับกลุ่มริมน้ำโขง จ.อุบลรราชธานี มาเป็นโครงการนำร่องการเรียนรู้

เมื่อผ่านหลักสูตรแรกแล้ว ดูเหมือนการเรียนรู้ยังเรียนก็ยิ่งไม่รู้ ทำให้สนใจเข้าร่วมเรียนรู้ต่อกับโครงการต่อเนื่อง โดยโครงการนี้เริ่มเปิดตัวไปเมื่อวันที่ 1 ก.ค. ที่ผ่านมานี้เอง