กรีนเนทขับเคลื่อนธุรกิจเพื่อสังคมสำหรับเกษตรยั่งยืนในเอเชีย

Change Fusion (หน่วยงานในสังกัดมูลนิธิบูรณะชนบทแห่งประเทศไทย ซึ่งมีภาระกิจหลักในการสนับสนุนธุรกิจเพื่อสังคม) ร่วมกับกรีนเนท และ OXFAM Great Britain ได้จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการระดับภูมิภาคเอเชีย Sustainable Agriculture Ecosystem Development Workshop ในช่วงระหว่างวันที่ 22 – 24 มีนาคมที่ผ่านมา โดยผู้เข้าร่วมจาก 14 หน่วยงาน ที่มาจากหลายหลากประเทศในเอเชีย เช่น อินเดีย ศรีลังกา บังคลาเทศ ไทย เวียดนาม เขมร ฟิลิปปินส์ อินโดนีเซีย ฮ่องกง และเกาหลี

การประชุมเชิงปฏิบัติการครั้งนี้มีเป้าหมายในการสังเคราะห์สถานการณ์เกี่ยวกับเกษตรอินทรีย์และธุรกิจเพื่อสังคมในเอเชีย เพื่อหาแนวทางในการส่งเสริมธุรกิจเพืิ่อสังคมสำหรับสนับสนุนการขยายตัวของเกษตรยั่งยืนในภูมิภาคเอเชีย  ในการประชุม ผู้เข้าร่วมได้นำเสนอภาพรวมสถานการณ์เกษตรอินทรีย์และแฟร์เทรดในแต่ละประเทศ  จากนั้น ผู้จัดกระบวนการได้ระดมความคิดเห็นเกี่ยวกับประเด็นปัญหาหลักที่เป็นคอขวดของการพัฒนาเกษตรอินทรีย์และธุรกิจเพื่อสังคม จากนั้น จึงแบ่งกลุ่มย่อยให้ผู้เข้าร่วมช่วยกันขบคิดเพื่อหานวัตกรรมใหม่ๆ ในการแก้ไขปัญหาดังกล่าว

ในส่วนของกรีนเนท ที่ค่อนข้างมีประสบการณ์มาอย่างยาวนานเกี่ยวกับเรื่องนี้ ได้ร่วมแลกเปลี่ยนและแสดงความคิดเห็นกับผู้เข้าร่วมจากประเทศต่างๆ โดยเฉพาะแนวทางความร่วมมือทั้งในระดับองค์กรและระดับเครือข่าย ซึ่งทางหน่วยงานเจ้าภาพทั้ง 3 แห่งเห็นร่วมกันว่า จำเป็นที่จะต้องพัฒนาความร่วมมือกันอย่างใกล้ชิดเพิ่มขึ้น เพื่อผลักดันให้เกิดธุรกิจเพื่อสังคมสำหรับสนับสนุนเกษตรยั่งยืนให้เพิ่มขึ้นในภูมิภาคเอเชียนี้