หน่วยงานภาครัฐ

ในประเทศไทย มีหน่วยงานภาครัฐไม่กี่แห่ง ที่มีภาระกิจโดยตรงเกี่ยวกับเรื่องการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ

องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก

จัดตั้งขึ้นตามพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) พ.ศ. 2550 เพื่อทำหน้าที่ในการวิเคราะห์ กลั่นกรอง และทำความเห็นเกี่ยวกับการให้คำรับรองโครงการที่ลดการปลดปล่อยก๊าซเรือน กระจกตามกลไกการพัฒนาที่สะอาด รวมทั้ง ติดตามประเมินผลโครงการที่ได้รับคำรับรอง ส่งเสริมการพัฒนาโครงการ และการตลาดซื้อขายปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่ได้รับการรับรอง เป็นศูนย์กลางข้อมูลที่เกี่ยวกับสถานการณ์ดำเนินงานด้านก๊าซเรือนกระจก จัดทำฐานข้อมูลเกี่ยวกับโครงการที่ได้รับคำรับรอง และการขายปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่ได้รับการรับรอง ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ ตลอดจนให้คำแนะนำแก่หน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนเกี่ยวกับการบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก

องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก หรือเรียกสั้นๆ ว่า อบก. จะเน้นการทำกิจกรรมเพื่อสนับสนุนการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในรูปแบบต่างๆ ทั้งผ่านโครงการคาร์บอนเครดิตอย่างเป็นทางการ แบบกลไกการพัฒนาที่สะอาด (Clean Development Mechanism -CDM) ตลาดคาร์บอนแบบสมัครใจ รวมทั้งฉลากคาร์บอน

ติดต่อได้ที่ www.tgo.or.th

< กลับไปด้านบน >