Farmer Field School Guidance Document: Planning for Quality Programme
ผู้แต่ง : FAO
สำนักพิมพ์ : FAO
วันที่พิมพ์ : 2016
Summary :
รวบรวมบทเรียนและประสบการณ์ของการใช้เครื่องมือ “โรงเรียนเกษตรกร” ที่เริ่มพัฒนาขึ้นในปี 2532 เพื่อใช้ในลดการใช้สารเคมีในนาข้าว โดยใช้เทคนิคการจัดการศัตรูพืชแบบผสมผสาน (integrated pest management – IPM) ซึ่งต่อมา ได้มีการพัฒนาโรงเรียนเกษตรกรในการสร้างการเรียนรู้ในเกษตรกรในอีกหลายด้าน ตั้งแต่การเพาะปลูกพืชต่างๆ เลี้ยงสัตว์ การจัดการดิน ป่า หรือแม้แต่การปรับตัวรับมือโลกร้อน และการทำธุรกิจ  ปัจจุบัน กว่า 90 ประเทศได้ใช้โรงเรียนเกษตรกร ในการสร้างการเรียนรู้ ซึ่งเป็นที่มาของการ “ถอดบทเรียน” ที่เป็นเนื้อหาของหนังสือเล่มนี้

หลังจากทบทวนหลักการและเหตุผล (บทที่ 2) ในบทที่ 3 ของหนังสือ ได้ระบุถึงองค์ประกอบสำคัญ ที่โรงเรียนเกษตรกรไม่อาจขาดได้ รวมทั้งกระบวนการ/กิจกรรมต่างๆ ที่ควรและต้องมี  บทที่ 4 เป็นเรื่องการออกแบบหลักสูตร  บทที่ 5 เรื่องการพัฒนาบุคคลากร เพื่อให้มีความพร้อมในการจัดกิจกรรมโรงเรียนเกษตรกร  บทที่ 6 เกี่ยวกับวิธีการในการออกแบบเนื้อหา  บทที่ 7 เรื่องการติดตามประเมินผล และการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง  บทที่ 8 เป็นการประเมินผลกรทบ  ส่วนบทที่ 9 เป็นเรื่องงบประมาณ  บทที่ 10 สิ่งที่ควรทำหลังกระบวนการเรียนรู้เบื้องต้นของเกษตรกรที่ผ่านกิจกรรมโรงเรียน

ดาวน์โหลดหนังสือได้ที่ link

รหัสหนังสือ : 978-92-5-109126-5
จำนวนหน้า : 95
หมวด : ส่งเสริมการเกษตร