Climate@Risk: ความเสี่ยงโลกร้อนกับอนาคตประเทศไทย
สำนักพิมพ์ : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)
วันที่พิมพ์ : กรกฎาคม 2557
Summary :
หนังสือเล่มนี้รวบรวมบทความ 28 บทความตีพิมพ์ในคอลัมน์ climate@risk หน้าทัศนะวิจารณ์ ของหนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ ในช่วงตั้งแต่ต้นปี 2555 โดยผู้เขียนที่เป็นผู้ประสานงานชุดโครงการวิจัยด้านการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ ของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) โดยมีการจัดหมวดหมู่บทความใหม่แบ่งออกเป็น 4 หมวด คือ (1) ติดตามกระแสการเมืองโลก การเจรจาลดโลกร้อน (2) เปิดมุมมอง โลกร้อนกับประเทศไทย (3)ปรับมุมมอง ความท้าทายอนาคตสังคมไทยภายใต้ภาวะโลกร้อน และ (4) อนาคตของโลกและการแก้ปัญหาโลกร้อน

ดาวน์โหลดหนังสือได้จากเว็บไซต์ของ MEAs Think Tank [link]

จำนวนหน้า : 171
หมวด : โลกร้อน