A Consumer’s Guide to Retail Carbon Offset Providers
สำนักพิมพ์ : Clean Air Cool Planet
วันที่พิมพ์ : ธันวาคม 2006
Summary :
ในการดำเนินชีวิตประจำวัน มนุษย์ทุกคนมีส่วนในการปล่อยก๊าซเรือนกระจกแทบทั้งสิ้น โดยเฉพาะผู้คนที่อาศัยอยู่ในเมืองใหญ่ ที่วิถีชีวิตต้องพึ่งพาการใช้พลังงานไฟฟ้าค่อนข้างมาก เช่น การเปิดคอมพิวเตอร์ทิ้งไว้ตลอด 10,600 ชั่วโมงเท่ากับการปล่อยก๊าซเรือนกระจกมากถึง 1 ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า และแม้ว่าเราจะพยายามเลือกใช้สินค้าและบริการที่มีการปล่อยก๊าซเรือนกระจกน้อยกว่า เช่น การเปลี่ยนไปขับรถยนต์ Hybrid (ซึ่งถ้าเจ้าของรถยนต์ 145 คนเปลี่ยนจากการใช้รถยนต์แบบ SUV ขนาดใหญ่มาเป็นรถ Hybrid แทน ในหนึ่งปีนั้น จะลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกลงได้ประมาณ 1,000 ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า) การดำเนินชีวิตของพวกเราก็ยังคงก่อให้เกิดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกอยู่นั่นเอง  ในขณะเดียวกัน ผู้บริโภคในปัจจุบันได้ตื่นตัวและต้องการมีส่วนในการช่วยลดปัญหาโลกร้อน จนทำให้เกิดการธุรกิจการชดเชยคาร์บอน (Carbon Offset) ที่สามารถซื้อคาร์บอนเครดิต (Carbon Credit) จากโครงการต่างที่ได้ทำกิจกรรมลดการปล่อยหรือตรึงก๊าซเรือนกระจก

แม้แต่ในประเทศสหรัฐอเมริกา ซึ่งเป็นหนึ่งในไม่กี่ประเทศที่ไม่ได้ลงนามในพิธีสารเกียวโต (Kyoto Protocol) (ที่เป็นข้อตกลงระหว่างประเทศที่กำหนดให้ประเทศต่างๆ โดยเฉพาะประเทศอุตสาหกรรม ที่ตั้งเป้าหมายในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกลง) แต่ทั้งภาคธุรกิจเอกชนและผู้บริโภคในสหรัฐอเมริกาก็ได้แสดงออกถึงความกระตือรือร้นที่จะลดก๊าซเรือนกระจกอย่างเป็นรูปธรรม และมีธุรกิจใหม่ที่เรียกว่า “ผู้ให้บริการชดเชยคาร์บอน” (Carbon Offset Provider) ให้บริการจัดหาแหล่งที่ลด/ตรึงก๊าซเรือนกระจก ที่ได้มีการตรวจสอบรับรองปริมาณก๊าซเรือนกระจกชนิดต่างๆ (โดยแปลงมาเป็นปริมาณคาร์บอนเทียบเท่า) และนำคาร์บอนที่ลด/ตรึงนั้นขายให้กับผู้ที่ต้องการเข้าสู่วิถีชีวิตแบบคาร์บอนสมดุล (Carbon Neutral)

เนื่องจากมีผู้ให้บริการชดเชยคาร์บอนเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ จึงมีความจำเป็นที่ผู้ซื้อควรจะมีความรู้ว่า ควรเลือกซื้อคาร์บอนเครดิตเพื่อชดเชยคาร์บอนจากผู้บริการรายใด เกณฑ์ในการพิจารณาควรประกอบด้วยอะไรบ้าง  หนังสือเล่มนี้เป็นความคิดริเริ่มของหน่วยงาน Clean Air Cool Planet ที่ได้มอบหมายให้บริษัท Trexler Climate + Energy Services, Inc. ซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญที่ทำหน้าที่ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการชดเชยคาร์บอนมานานกว่า 10 ปีในสหรัฐฯ ให้ทำการศึกษาและจัดทำข้อเสนอแนะเกี่ยวกับหลักเกณฑ์การให้คะแนนผู้ให้บริการชดเชยคาร์บอน รวมทั้งทำการสำรวจคุณภาพของผู้ให้บริการชดเชยคาร์บอนในสหรัฐอเมริกา ซึ่งการสำรวจคุณภาพของผู้ให้บริการนี้มีข้อจำกัดอยู่พอควร เพราะขึ้นอยู่กับข้อมูลและความตั้งใจในการตอบคำถามของผู้ให้บริการ

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ในไฟล์ข้างล่าง

ปี : 2006
ประเภทหนังสือ : e-book
จำนวนหน้า : 27
Attachment ขนาด
OffsetProvider Guide.pdf 116.73 KB