2016 New Zealand Organic Market Report
ผู้แต่ง : Organics Aotearoa New Zealand
สำนักพิมพ์ : Organics Aotearoa New Zealand
วันที่พิมพ์ : April 2016
Summary :
เป็นรายงานประจำปีเกี่ยวกับตลาดออร์แกนิคในประเทศนิวซีแลนด์  มีเนื้อหาเกี่ยวกับภาพรวมของการผลิตเกษตรอินทรีย์ภายในประเทศ  ทัศนะความคิดเห็นของผู้บริโภคต่อสินค้าออร์แกนิค  บทวิเคราะห์-สำรวจตลาดออร์แกนิคในประเทศ  กรณีศึกษาเฉพาะเรื่อง เช่น การผลิตองุ่นและไวน์ การผลิตผลิตภัณฑ์จากนม กีวี ทัศนะความเห็นจากเชฟ (พ่อครัว-แม่ครัว) และข้อมูลสถิติการส่งออก

เนื้อหาข้อมูลสำคัญที่น่าสนใจ คือ
* ตลาดออร์แกนิคในประเทศมีมูลค่าประมาณ 217 ล้านเหรียญนิวซีแลนด์ (ประมาณ 5190.3 ล้านบาท) โดยเป็นการขายผ่านซุเปอร์มาร์เก็ตราว 167 ล้านเหรียญ ตลาดผักและผลไม้สดราว 25 ล้านเหรียญ และในร้านขายปลีกออร์แกนิคอีก 25 ล้านเหรียญ  การขายซื้อสินค้าผ่านร้านซุเปอร์มาร์เก็ตมียอดการเติบโตถึง 127% ในช่วงตั้งแต่ปี 2555 โดยผู้บริโภคราว 2 ใน 3 ได้เคยซื้อสินค้าออร์แกนิคเป็นบางครั้ง
* ตลาดส่งออกสินค้าออร์แกนิคที่ผลิตในนิวซีแลนด์ในปี 2558 มีมูลค่าราว 240 – 250 ล้านเหรีญ (ประมาณ 5,740 – 5,960 ล้านบาท) เพิ่มขึ้นเพียง 11% นับจากปี 2555  ราว 45% เป็นสินค้าส่งออกในกลุ่มผักและผลไม้สด รองลงมาคือ ผลิตภัณฑ์จากปศุสัตว์ และอาหารแปรรูป โดยตลาดส่งออกหลักคือ ยุโรป อเมริกาเหนือ และออสเตรเลีย (3 ที่รวมกันมีมูลค่า 66% ของการส่งออกออร์แกนิค)  ในช่วงระหว่างปี 2555-58 ตลาดส่งออกไปประเทศจีนเพิ่มขึ้นจาก 3% เป็น 10% ในขณะที่ตลาดส่งออกไปญี่ปุ่นลดลงจาก 10% เหลือ 6%
* ธุรกิจเกษตรอินทรีย์โดยรวมขยายตัวเพิ่มขึ้น 30% ในช่วงระหว่างปี 2555-58
* พื้นที่ปลูกองุ่นและพืชสวนยังคงขยายตัว เพิ่มขึ้น 128% ในช่วง 3 ปีที่ผ่านมา โดยในปัจจุบันมีพื้นที่ปลูกองุ่นและพืชสวนที่ได้รับการรับรองเกษตรอินทรีย์ 25,476 เฮคตาร์ (159,225 ไร่)  นอกจากองุ่นออร์แกนิคแล้ว พืชสวนออร์แกนิคที่มีการปลูกมากคือ แอปเปิ้ลและกีวี
* พื้นที่เลี้ยงสัตว์เกษตรอินทรีย์ลดลง 55% ในช่วง 3 ปีที่ผ่านมา เหลือพื้นที่ราว 267,731 ไร่ ซึ่งเกิดขึ้นจากฟาร์มขนาดใหญ่เลิกกิจการไป แต่มูลค่าของการขายผลผลิตกลับไม่ได้ลดลง แถมยังเพิ่มขึ้นอีกด้วย  นอกจากนี้ ฟาร์มเลี้ยงสัตว์บางส่วนก็เริ่มเพาะปลูกพืช กลายเป็นสวนผสมผสาน ไม่ได้เลี้ยงสัตว์แต่เพียงอย่างเดียว ทำให้ฟาร์มเหล่านี้ถูกจัดเป็นประเภทฟาร์มผสมผสานแทน
* อย่างไรก็ดี ในภาพรวม พื้นที่ที่ได้รับการตรวจรับรองเกษตรอินทรีย์ลดลง 30.5% ในช่วง 3 ปีที่ผ่านมา  ในปี 2558 มีพื้นที่เกษตรอินทรีย์ 74,134 เอคตาร์ (463,337.5 ไร่) รวมทั้งผู้ผลิตและผู้ประกอบการที่ได้รับการตรวจรับรองเกษตรอินทรีย์ก็มีจำนวนลดลงด้วย

 

ดาวน์โหลดรายงานี้ได้ที่ [link]

จำนวนหน้า :59
หมวด : ตลาดออร์แกนิค