2011 Certified Organic Production Survey
สำนักพิมพ์ : United States Department of Agriculture
วันที่พิมพ์ : October 2012
Summary :
กระทรวงเกษตรของสหรัฐอเมริการได้จัดทำการสำรวจข้อมูลเกี่ยวกับเกษตรกรที่ทำเกษตรอินทรีย์ในสหรัฐอเมริกาในปี 2554 และจัดทำเป็นรายงานสรุปออกมา โดยภาพรวมสรุปได้ว่า เกษตรกรที่ทำเกษตรอินทรีย์มีรายได้จากการขายผลผลิตรวมกันกว่า 3.5 พันล้านเหรียญ โดย 81% ของรายได้มาจากการขายส่งผลผลิตให้กับพ่อค้าขายส่ง ที่รวบรวมผลผลิตไปส่งต่อให้กับซุเปอร์มาร์เก็ตหรือร้านปลีกอีกต่อหนึ่ง  แต่มีเกษตรกรรายหนึ่งในสามที่ขายผลผลิตโดยตรงให้กับผู้บริโภค ข้อมูลจาการสำรวจนี้ ทางกระทรวงเกษตรสหรัฐจะใช้ในการวางแผนงานด้านเกษตรอินทรีย์ในอนาคต  ในช่วง 3 ปีที่ผ่านมา กระทรวงเกษตรได้ใช้จ่ายงบประมาณราว 117 ล้านเหรียญเพื่อส่งเสริมเกษตรอินทรีย์ โดยเฉพาะการให้เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการตรวจสอบรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ให้กับเกษตรกร (สูงสุดไม่เกิน 75% ของค่าใช้จ่าย)

เนื้อหารของรายงานทั้งหมดเป็นตารางสรุปข้อมูลการสำรวจ เช่น ข้อมูลจำนวนฟาร์ม พื้นที่ที่ได้รับการรับรอง, รายได้จากการขายผลผลิตของเกษตรกร, รายได้จากการขายผลผลิตเกษตรอินทรีย์แปรรูป ที่มีมูลค่าเพิ่ม, ปริมาณและมูลค่าการขายผักออร์แกนิคของเกษตรกร, ปริมาณและมูลค่าการขายผลไม้ออร์แกนิคของเกษตรกร, ปริมาณและมูลค่าการขายลูกเบอรี่ออร์แกนิคของเกษตรกร, ปริมาณและมูลค่าการขายพืชไร่ออร์แกนิคของเกษตรกร, ปริมาณและมูลค่าการขายเมเปิ้ลไซรัปออร์แกนิคของเกษตรกร, ปริมาณและมูลค่าการขายแอปเปิ้ลออร์แกนิคของเกษตรกร, ปริมาณและมูลค่าการขายองุ่นออร์แกนิคของเกษตรกร, ปริมาณและมูลค่าการขายปศุสัตว์ออร์แกนิคของเกษตรกร, วิธีการขายผลผลิตออร์แกนิคของเกษตรกร

รายงานฉบับนี้สามารถดาวน์โหลดได้จากเว็บไวต์ของ USDA [link]

จำนวนหน้า : 184
หมวด : เกษตรอินทรีย์ สถานการณ์