National Program for Organic Rice Farming in Thailand: To What Extent the Program Strengthen the Organic Agricultural Sector?

ผู้เขียน: Océane Hérique
สำนักพิมพ์: Le Mans University
จำนวนหน้า: 131

โครงการส่งเสริมข้าวเกษตรอินทรีย์ในประเทศไทย ช่วยสนับสนุนเกษตรอินทรีย์ได้แค่ไหน

วิทยานิพนธ์ของนักศึกษาปริญญาโท มหาวิทยาลัย Le Mans ประเทศฝรั่งเศส เกี่ยวกับโครงการส่งเสริมการผลิตข้าวอินทรีย์ล้านไร่ของกรมการข้าว โดยมีการศึกษาภาคสนามเป็นกรณีศึกษาจาก 9 กลุ่ม (เกษตรกร 58 คน โรงสีข้าว และศูนย์วิจัยข้าว) ในเขตจังหวัดร้อยเอ็ด ยโสธร สุรินทร์ และเชียงใหม่ ในช่วงกลางปี 2562

ผลการศึกษาพบว่า แม้ว่าโครงการนี้จะช่วยเพิ่มจำนวนเกษตรกรที่ปลูกข้าวเกษตรอินทีย์ได้ แต่ก็พบปัญหาเกี่ยวกับการสนับสนุนในระยะยาว รวมทั้งปัญหาเกี่ยวกับความน่าเชื่อถือของการตรวจรับรอง โดยเฉพาะอย่างยิ่งปัญหาในเรื่องตลาดของผลผลิต ซึ่งโดยภาพรวมแล้ว สะท้อนปัญหาในเรื่องการบูรณาการและความยั่งยืนของโครงการ

ดาวน์โหลดไฟล์ [2.7 MB]