เรียนรู้จากการทำ หลักสูตร “เพอร์มาคัลเชอร์ ศูนย์เกษตรอินทรีย์ มหาไถ่”

มูลนิธิพระมหาไถ่ <www.mahatai.org> ร่วมกับ บริษัท Betimes Solutions จำกัด <www.betimes.biz> และมูลนิธิสายใยแผ่นดิน / กรีนเนท <www.greennet.or.th> มีแผนที่จะพัฒนาพื้นที่ฟาร์ม 12 ไร่ ที่เมืองพัทยา ให้เป็นฟาร์มสำหรับคนพิการได้ทำการผลิตผักผลไม้เกษตรอินทรีย์ เพื่อใช้ในร้านอาหารของมหาไถ่พัทยาโฮเท็ลแอนด์คอนเวนชั่น <www.redemptorists.or.th> และจำหน่าย ซึ่งจะเป็นการสร้างโอกาสในการจ้างงานคนพิการ รวมทั้งเป็นที่เรียนรู้แบบปฏิบัติจริงให้กับคนพิการจากทั่วประเทศด้วย โดยการพัฒนาฟาร์มนี้จะให้แนวทางการออกแบบของเพอร์มาคัลเชอร์ ด้วยทีมวิทยากรจากมูลนิธิสายใยแผ่นดิน  ผู้เข้าร่วมจะเรียนรู้จากการทำงานออกแบบจริง และได้มีส่วนช่วยเหลืองานทั้งด้านเกษตรอินทรีย์และคนพิการไปพร้อมกัน

วันเวลา-สถานที่
15 – 16 พฤษภาคม 2562 ที่พัทยาโฮเท็ลแอนด์คอนเวนชั่น เมืองพัทยา อ.บางละมุง จ.ชลบุรี

ผู้เข้าร่วม
เนื่องจากเป็นการอบรมเชิงปฏฺิบัติการ ที่ทำจริง จึงต้องจำกัดผู้เข้าร่วมได้ไม่เกิน 5 คน และผู้เข้าร่วมควรจะต้องมีความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับด้านเกษตรอินทรีย์ รวมทั้งมีทักษะหรือความรู้ที่จะมีส่วนช่วยในการออกแบบฟาร์มได้จริงด้วย  ดังนั้น ทีมผู้จัดจึงขอสงวนสิทธิในการคัดเลือกผู้เข้าร่วม

ค่าลงทะเบียน
ค่าลงทะเบียนท่านละ 3,000 บาท (รวมอาหารกลางวัน ชา-กาแฟ อาหารเย็น ที่พัก 1 คืน แบบแชร์ห้อง)

สมัครได้ที่ [link]

ดาวน์โหลดเอกสารได้ที่ [link]

Attachment ขนาด
1905 PMC Maha Tai.pdf 273.43 KB