อาหารออร์แกนิคน่าจะดีต่อสุขภาพ แต่ก็ยังคงไม่สามารถสรุปแบบฟันธงได้

นักวิจัยจากออสเตรเลียได้ทำงานวิจัยแบบวิเคราะห์อภิมาน (meta-analysis) เกี่ยวกับผลของการบริโภคอาหารออร์แกนิคต่อสุขภาพคน โดยได้ทำการสำรวจงานวิจัยจากฐานข้อมูลงานวิจัย ที่ตีพิมพ์ในที่ต่างๆ จนถึงเดือนมกราคม 2562 โดยพบงานวิจัยที่เผยแพร่กว่า 4329 เรื่อง แต่เมื่ออ่านบทสรุป ก็ได้คัดออก คงเหลืองานวิจัยเพียง 95 เรื่องที่น่าจะเกี่ยวข้อง และเมื่อได้อ่านบทความแล้ว มีงานวิจัยในเรื่องนี้จริงๆ ที่นำมาใช้วิเคราะห์ได้เพียง 35 งานวิจัย

งานวิจัยส่วนใหญ่เป็นงานศึกษาเกี่ยวกับผลต่อการได้รับสารเคมีการเกษตร มีเพียงไม่กี่งานวิจัยที่ได้ทำการวิจัย/ทดลองทางคลินิก (clinical trial) ที่เปรียบเทียบผลดีต่อสุขภาพ แ่่ละมีงานวิจัยบางส่วนที่ทำการศึกษาระยะยาว (longitudinal studies) ที่แสดงให้เห็นว่า การบริโภคอาหารออร์แกนิคเพิ่มขึ้นจะช่วยลดปัญหาของการมีลูกยาก, ความผิดปกติของทารกตั้งแต่เกิด, ภูมิแพ้แบบ allergic sensitisation, การอักเสบขอหูชั้นกลาง ที่ไม่รู้สาเหตุ (otitis media), ภาวะครรถ์เป็นพิษ, การเผาผลาญอาหารของร่างกายที่ผิดปกติ (metabolic syndrome), การมีดัชนีมวลกายสูง, และมะเร็งต่อมน้ำเหลือง (non-Hodgkin lymphoma)

แต่อย่างไรก็ดี จากข้อมูลงานวิจัยที่มีอยู่ยังไม่อาจจะสรุปได้อย่างชัดเจนถึงผลดีต่อสุขภาพของการบริโภคอาหารออร์แกนิค ซึ่งทำให้ควรต้องมีการทำงานวิจัยทางคลินิกเพิ่มขึ้น โดยเฉพาะผลของการเปลี่ยนการบริโภคทั้งหมดเป็นอาหารออร์แกนิคในระยะยาว

งานวิจัยนี้ตีพิมพ์ในนิตยสาร nutrients เมื่อ 18 ธันวาคม 2562  อ่านงานวิจัยได้ที่ [link]

———-
การวิเคราะห์อภิมาน หมายถึงวิธีการทางสถิติที่ใช้เพื่อเปรียบเทียบและรวบรวมข้อมูลจากงานวิจัยต่าง ๆ กัน โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อกำหนดสิ่งที่พบเหมือน ๆ กัน สิ่งที่ต่างกัน และความสัมพันธ์ที่น่าสนใจอื่น ๆ ที่อาจปรากฏด้วยการศึกษางานวิจัยหลาย ๆ งาน