สหกรณ์กรีนเนทได้ขึ้นทะเบียน “ธุรกิจเพื่อสังคม”
[11 ส.ค. 61 กรุงเทพ] หลังจากรอคอยมานาน คณะกรรมการสร้างเสริมกิจการเพื่อสังคมแห่งชาติก็ได้เริ่มพิจารณาใบสมัครและอนุมัติสถานประกอบการที่ยื่นคำขอหนังสือรับรองกิจการเพื่อสังคม โดยในการประชุมของคณะกรรมการ เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม ที่รองนายกรัฐมนตรี พลเอก ฉัตรชัย  สาริกัลยะ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการ ที่ประชุมได้มีมติเห็นชอบ อนุมัติหน่ยวยงานกิจการเพื่อสังคม 15 แห่งแรก ซึ่งหนึ่งในนั้น คือ สหกรณ์กรีนเนท จำกัด (เป็นสหกรณ์แรกและสหกรณ์แรกที่ได้รับการขึ้นทะเบียนในครั้งนี้)