แฟร์เทรดในร่างกฏหมายส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม
หลังจากที่สภาปฏิรูปแห่งชาติ (สปช.) ได้มีมติเห็นชอบร่าง พ.ร.บ. วิสาหกิจเพื่อสังคม เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา และปัจุบัน ร่างกฏหมายนี้อยู่ในการพิจารณาของสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ซึ่งหลายฝ่ายคาดว่า กฏหมายนี้อาจจะคลอดออกมาได้ในเร็วๆ นี้

ทางสำนักงานสร้างเสริมกิจการเพื่อสังคมแห่งชาติ (สกส.) ซึ่งเป็นหนึ่งในหน่วยงานหลักที่ผลักดันกฏหมายฉบับนี้ระบุว่า มีความพยายามผลักดันให้การทำธุรกิจแบบแฟร์เทรด (การค้าที่เป็นธรรม) เป็นเงื่อนไขหนึ่งของข้อกำหนดของวิสาหกิจเพื่อสังคม ซึ่งหน่วยงานที่ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นวิสาหกิจเพื่อสังคม (ตาม พ.ร.บ. ฉบับใหม่นี้แล้ว) ก็จะได้รับสิทธิประโยชน์ทั้งทางภาษี การอุดหนุน สิทธิพิเศษในการจัดซื้อของภาครัฐ และสิทธิประโยชน์อื่นๆ อีกหลายอย่าง

เครือข่ายไทยแฟร์เทรดเตรียมจัดสัมมนาในวันที่ 8 – 9 พ.ค. เพื่อแลกเปลี่ยนความเห็นประเด็นนี้กับ สกส. เพื่อจะได้กำหนดบทบาทความร่วมมือในการผลักดันกฏหมายดังกล่าวต่อไป

ผู้ที่สนใจ สามารถเข้าร่วมฟังการสัมมนาได้ที่ [link]