ไปเที่ยวด้วย ทำงานด้วย เรียนรู้ด้วย

13 – 16 ม.ค. 61, บ้านดงนา ต.หนามแท่ง อ.ศรีเมืองใหม่ จ.อุบลราชธานี

5 in 1 สไตล์กรีนเนท : จัดกิจกรรมวันเด็กให้เด็กด้อยโอกาส + ท่องเที่ยวเกษตร + ตรวจแปลงฝ้ายเกษตรอินทรีย์ +  สำรวจเรียนรู้ชุมชนเกษตร + เผยแพร่ประชาสัมพันธ์กิจการธุรกิจเพื่อสังคม

หนึ่งในนวัตกรรมล่าสุดของกรีนเนท ที่ผนวกรวมกิจกรรมหลากหลายเข้าด้วยกัน เริ่มจาก (ก) การจัดกิจกรรมวันเด็กให้เด็กในชุมชนในชนบท (ข) ท่องเที่ยวเชิงการเกษตร ดูวิถีการปลูกฝ้ายเกษตรอินทรีย์ ริมมแม่น้ำโขง และชื่นชมกับดอกฝ้ายที่กำลังเบ่งบาน (ค) ตรวจแปลงฝ้ายเกษตรอินทรีย์แบบชุมชนรับรอง (การตรวจรับรองแบบมีส่วนร่วม PGS) (ง) สำรวจเรียนรู้ชุมชนพื้นบ้าน และ (จ) ช่วยกันเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ “โครงการฝ้ายริมโขง เกษตรอินทรีย์-แฟร์เทรด”

ชุมชนบ้านดงนา ต.หนามแท่ง อ.ศรีเมืองใหม่ จ.อุบลราชธานี เป็นชุมชนริมแม่น้ำโขง ที่อยู่ห่างไกล  ชุมชนนี้ไม่มีระบบไฟฟ้า และพื้นที่ส่วนใหญ่ไม่มีสัญญานโทรศัพท์มือถือ จึงค่อนข้างเป็นชุมชนที่ด้อยโอกาส  การจัดกิจกรรมในครั้งนี้ เราจะพักค้างคืนในหมู่บ้าน (2 คืน) ซึ่งมีทั้งพักแบบโฮมสเตย์ (บ้านชาวบ้าน), พักในบ้านพักรวม, และนอนในเต้นท์สนาม

ผู้สนใจสมัครเข้าร่วมแบ่งออกเป็น 3 กลุ่มงาน  (ตามความถนัด)  คือ ผู้ตรวจแปลง ช่างภาพ และนักสำรวจชุมชน  รับจำนวนจำกัด ในกรณีที่มีผู้สมัครเกิน จะมีการคัดเลือกผู้เข้าร่วมตามความเหมาะสม

ค่าลงทะเบียน
1,500 บาท/คน (รวมอาหารและที่พัก) ไม่ร่วมค่าเดินทางไปกลับจังหวัดอุบลราชธานีของแต่ละท่าน

ผู้เข้าร่วม

  1. ผู้ตรวจแปลง (6 คน) มีภาระกิจหลักในการตรวจแปลงปลูกฝ้าย (ริมแม่น้ำโขง) ของเกษตรกร 29 ราย  ควรมีประสบการณ์เกษตรอินทรีย์ และการตรวจแปลงเบื้องต้น
  2. ช่างภาพ (3 คน) มีภาระกิจหลักในการถ่ายรูปสำหรับนำมาใช้ในการสื่อสารใน social media และอื่นๆ
  3. นักสำรวจชุมชน (3 คน) มีภาระกิจในการสำรวจสภาพความเป็นอยู่ของชาวบ้านในชุมชน
  4. ผู้สังเกตุการณ์ ไม่มีภาระกิจที่ต้องรับผิดชอบ แต่เสียค่าลงทะเบียนเพิ่มเป็น 3,000 บาท

ในกลุ่มของผู้ตรวจแปลงและนักสำรวจชุมชน ผู้ที่มีความสามารถด้านภาษาอีสานจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

กิจกรรม
วันแรก (เสาร์ 13 ม.ค. 61)
นัดเจอและสรุปภาพรวม ที่ในตัวเมืองจังหวัดอุบลราชธานี
เดินทางเข้าหมู่บ้าน
จัดกิจกรรมวันเด็ก ให้กับเด็กๆ ในชุมชน
เยี่ยมชมฝ้ายออร์แกนิคริมแม่น้ำโขงยามเย็น

วันที่สอง (อาทิตย์ 14 ม.ค. 61)
แบ่ง 4 ทีม ตรวจแปลงฝ้าย 3 ทีม สำรวจชุมชน 1 ทีม นำทีมโดยเจ้าหน้าที่กรีนเนท
วงคุยยามเย็น/ค่ำ: สรุปข้อมูลแลกเปลี่ยนกัน

วันที่สาม (จันทร์ 14 ม.ค. 61)
เก็บตกตรวจแปลงฝ้าย
สรุปการเรียนรู้ร่วมกัน
เดินทางกลับ

สมัครได้ที่ [link ไปใบสมัคร]