โอกาสและทางเลือกของเกษตรกร บนเส้นทางสายโซ่อุปทาน
ผู้แต่ง : จันทร์จรัส เรี่ยวเดชะ (บก.)
สำนักพิมพ์ : ฝ่ายเกษตร สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
วันที่พิมพ์ : มีนาคม 2554 (พิมพ์ครั้งที่ 2)
Summary :
เป็นผลงานวิจัยที่คัดเลือกขึ้นมา ของชุดโครงการวิจัยที่พยายามมองภาพรวมตั้งแต่ต้นทางถึงปลายทางในห่วงโซ่คุณค่า (value chain) เพื่อวิเคราะห์หาคอขวดของห่วงโซ่ ผู้เล่นหลักในแต่ละห่วงโซ่ และความเป็นไปได้ในการเพิ่มคุณค่าให้กับเกษตรกรต้นน้ำ โดยบอกเล่าถึงกระบวนการวิจัยและบริหารจัดการเพื่อตอบโจทย์ข้างต้น รวมทั้งอุปสรรคและปัญหาในการขับเคลื่อนโครงการให้ประสบความสำเร็จ

มีเนื้อหาหลักเกี่ยวกับห่วงโซ่สินค้า 11 เรื่อง คือ ข้าว พริก ผัก ลำไย กล้วยไข่ ส้มโอ มังคุดและเงาะ ปูม้านิ่ม ไก่พื้นเมือง โคพื้นเมือง ไหมอีรี่

รหัสหนังสือ : 978-616-7070-51-3
จำนวนหน้า : 312