โครงการส่งเสริมตลาดสินค้าเกษตรอินทรีย์ จังหวัดเชียงใหม่
ผู้แต่ง:

สำนักงาพาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่

สำนักพิมพ์:

สำนักงาพาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่

วันที่พิมพ์:

2554

Summary:

ภาพรวมเกี่ยวกับเกษตรอินทรีย์ในจังหวัดเชียงใหม่ รวมทั้งรายชื่อเกษตรกรที่ผ่านการรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ต่างๆ ในจังหวัดเชียงใหม่

ประเภทหนังสือ:

หนังสือ

จำนวนหน้า:

32