โครงการพัฒนาสมาคมเกษตรอินทรีย์หลวงพระบาง
ระยะเวลา
เริ่ม:
กุมภาพันธ์ 58
สิ้นสุด:
ธันวาคม 59

โครงการนี้เป็นโครงการย่อยของ โครงการพัฒนาการท่องเที่ยว การเกษตร และขีดความสามารถในการส่งออกแบบยั่งยืนในประเทศลาว ระยะที่ 2 ภายใต้การสนับสนุนของ United Nations Office for Project Services (UNOPS) ซึ่งโครงการย่อยนี้มีเป้าหมายในการพัฒนาการผลิตผักในระบบเกษตรอินทรีย์ให้กับกลุ่มเกษตรกรรายย่อยรอบเมืองหลวงพระบาง เพื่อทดแทนการนำเข้าผักจากประเทศไทย  กิจกรรมของโครงการประกอบด้วยการพัฒนาศูนย์เรียนรู้เกษตรอินทรีย์ของสมาคมฯ การอบรมเทคนิคการปลูกผักเกษตรอินทรีย์ให้เกษตรกรสมาชิก การจัดทำแผนธุรกิจให้กับสมาคมฯ รวมทั้งแผนปฏิบัติการในการพัฒนาศูนย์เรียนรู้ และการเชื่อมโยงตลาดกับร้านอาหารในเมืองหลวงพระบางกับเกษตรกรสมาชิกสมาคมฯ