แฟร์เทรดไทยเตรียมขับเคลื่อนสร้างเครือข่ายในประเทศ
ผู้ประกอบการแฟร์เทรดไทยและหน่วยงานสนับสนุนด้านแฟร์เทรดจาก 14 หน่วยงานทั่วประเทศได้ร่วมประชุมปรึกษาหารือเบื้องต้น เมื่อวันศุกร์ที่ 5 เมษายนที่ผ่านมา โดยการริเริ่มของกรีนเนทและหน่วยงานแฟร์เทรดอื่น  ที่ประชุมได้ร่วมกันวิเคราะห์สถานการณ์เกี่ยวกับแฟร์เทรดในประเทศไทย โดยเฉพาะในจังหวะที่รัฐบาลและหน่วยงานต่างๆ ได้หันมาให้ความสนใจเรื่องแฟร์เทรดกันมากขึ้น เพราะการเติบโตของตลาดแฟร์เทรดในระดับสากล

ผู้เข้าร่วมประชุมได้นำเสนอความเห็นเกี่ยวกับแนวทางในการขับเคลี่อนแฟร์เทรดของประเทศไทยในด้านต่างๆ โดยส่วนใหญ่จะอยากจะเห็นการจัดกิจกรรมรณรงค์เพื่อส่งเสริมให้คนไทยเข้าใจและสนใจเรื่องแฟร์เทรดเพิ่มขึ้น ซึ่งจะช่วยให้เกิดการขยายตลาดในประเทศ (แทนการส่งออก) รวมทั้งการขับเคลื่อนนโยบายของภาครัฐในประเทศไทย ในการสนับสนุนเรื่องแฟร์เทรดอย่างมีทิศทางที่ชัดเจน  นอกจากนี้ ที่ประชุมยังได้พิจารณาแนวทางจัดตั้งกลไกในการประสานหน่วยงานแฟร์เทรดในประเทศไทยเข้ามาด้วยกัน ซึ่งที่ผ่านมา ได้มีการจัดตั้ง “ไทยแฟร์เทรดฟอรั่ม” แล้ว แต่ที่ประชุมเห็นว่า ควรจะเปลี่ยนชื่อใหม่เป็น “เครือข่ายแฟร์เทรดไทย” เพื่อดำเนินกิจกรรมต่างๆ ให้ขยายวงออกไปกว้างขวางมากขึ้น

อย่างไรก็ดี ผู้เข้าร่วมประชุมก็แสดงความเป็นห่วงเกี่ยวกับการรับรู้ของผู้บริโภคในประเทศ ที่ไม่เข้าใจความแตกต่างระหว่างแฟร์เทรดกับสินค้า OTOP และอยากเห็นการสร้างการรับรู้ในหมู่ผู้บริโภคและหน่วยงานราชการต่างๆ ให้เพิ่มขึ้น และในขณะเดียวกัน ที่ประชุมก็ยอมรับว่า มีความพยายามในการขับเคลื่อนวาระเกี่ยวกับ “กิจการเพื่อสังคม” ซึ่งค่อนข้างมีความใกล้เคียงกับเรื่องแฟร์เทรดมาก และอยากเห็นความร่วมมือและการประสานงานกับหน่วยงานที่ทำเรื่องนี้กับหน่วยงานแฟร์เทรดเพิ่มขึ้น

กิจกรรมที่ผู้เข้าร่วมประชุมเห็นร่วมกันว่า เครือข่ายแฟร์เทรดไทยน่าจะดำเนินการร่วมกันต่อ คือ การจัดงานวันแฟร์เทรด (ในวันเสาร์ที่ 11 พฤษภาคม ซึ่งเป็นวันแฟร์เทรดสากล) และการจัดสัมมนาในระดับประเทศและระดับภูมิภาค เพื่อขยายเครือข่ายและการรับรู้เกี่ยวกับแฟร์เทรดในประเทศไทยให้เพิ่มขึ้น