แนวคิด หลักการ เทคนิคปฏิบัติในประเทศไทย เกษตรธรรมชาติประยุกต์
สำนักพิมพ์ : ศูนย์หนังสือสำนักงานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
วันที่พิมพ์ : ตุลาคม 2551
Summary :
เกษตรกรหรือนักวิชาการในประเทศไทยได้เรียนรู้เกษตรธรรมชาติจากประเทศญี่ปุ่นและประเทศเกาหลี จากนั้นนำมาทดลองปฏิบัติในประเทศไทยผ่านการทำงานวิจัยและการปฏิบัติในแปลง จนเกิดเป็นองค์ความรู้ด้านเกษตรธรรมชาติที่เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมของประเทศไทย หนังสือเล่มนี้จึงได้รวบรวมองค์ ความรู้ หลักการ และเทคนิคเกี่ยวกับการทำเกษตรธรรมชาติประยุกต์ ด้วยวิธีการที่เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมของประเทศไทย หนังสือเล่มนี้มีทั้งหมด 12 บท ดังนี้

บทที่ 1 ว่าด้วยระบบเกษตรในประเทศไทย เป็นการปูพื้นฐานความรู้เรื่องระบบเกษตรในไทย การทำความรู้จักกับระบบเกษตรทางเลือก การทำความเข้าใจในเรื่องผลิตภัณฑ์จากการเกษตรปลอดสารพิษ การรับรองมาตรฐานสินค้าเกษตร แนวโน้มการทำเกษตรอินทรีย์ในไทย ตลาดสินค้าเกษตรอินทรีย์  รวมทั้ง       บทวิเคราะห์เกี่ยวกับการขยายตัวของสินค้าเกษตรอินทรีย์ และสาเหตุที่ทำให้สินค้าอินทรีย์และเกษตรธรรมชาติไม่แพร่หลายในไทย

บทที่ 2 เป็นเรื่องของแนวคิดและทฤษฎีเกษตรธรรมชาติที่ ได้แก่ แนวคิดเกษตรธรรมชาติฟูกูโอกะ แนวคิดเกษตรธรรมชาติคิวเซ และแนวคิดเกษตรธรรมชาติเกาหลี

บทที่ 3 บทบาทและความสำคัญของจุลลินทรีย์ที่มีผลต่อความอุดมสมบูรณ์ของดิน การหมุนเวียนธาติอาหาร การทำปุ๋ยหมักและการหมักน้ำหมักชีวภาพ

บทที่ 4 ว่าด้วยเทคนิคปฏิบัติในการเก็บจุลลินทรีย์ท้องถิ่นและวิธีการนำไปใช้

บทที่ 5 ความแตกต่างและหน้าที่ของปุ๋ยอินทรีย์และปุ๋ยชีวภาพแต่ละชนิดที่ใช้ในระบบเกษตรธรรมชาติ เทคนิควิธีการทำปุ๋ย และการนำไปใช้

บทที่ 6 เทคนิคการผลิตและประโยชน์ของน้ำหมักชีวภาพแต่ละชนิด

บทที่ 7 คุณลักษณะน้ำหมักชีวภาพที่ดีและสารอาหารที่พืชจะได้รับจากน้ำหมักชีวภาพ

บทที่ 8 วิธีการใช้น้ำสัมควันไม้ที่ถูกต้อง วิธีการสกัด ข้อควรระวัง และประโยชน์ของน้ำส้มควันไม้ในการเกษตรธรรมชาติ

บทที่ 9 เทคนิคการใช้ปัจจัยการผลิตในระบบเกษตรธรรมชาติจากทฤษฎีวัฏจักรธาติอาหารของพืช

บทที่ 10 เทคนิคการผลิตพืชในระบบเกษตรธรรมชาติ ในเรื่องของการบำรุงเมล็ดพันธุ์และต้นกล้า การบำรุงดิน การส่งเสริมการเจริญเติบโตของพืช และเทคนิคการปลูกพืชประเภทต่างๆในระบบเกษตรธรรมชาติ

บทที่ 11 เทคนิคการผลิตสัตว์ในระบบเกษตรธรรมชาติ การใช้จุลลินทรีย์และน้ำหมักชีวภาพในการเลี้ยงสัตว์ รวมทั้งการเลี้ยงไก่ สุกร(หมูหลุม) แพะ ปลา และกบในระบบเกษตรธรรมชาติ

บทที่ 12 การป้องกันกำจัดศัตรูพืชและสัตว์ในระบบเกษตรธรรมชาติ การกำจัดศัตรูพืชทางกายภาพ การใช้สารล่อแมลง การใช้สมุนไพร การใช้ชีววิธี และการใช้สมุนไพรในการเลี้ยงสัตว์

รหัสหนังสือ : 978-974-229-867-8
ปี : 2551
จำนวนหน้า : 380