เอกสารประชุมวิชาการข้าวแห่งชาติครั้งที่ 2 “มิติใหม่วิจัยข้าวไทย พร้อมรับการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศและการเปิดตลาดเสรีอาเซียน”
สำนักพิมพ์:

สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)

วันที่พิมพ์:

ธันวาคม 2555

Summary:

งานประชุมทางวิชาการจัดขึ้นเมื่อ 21-23 ธันวาคม 2555, กรุงเทพ โดยเอกสารนี้รวบรวมเอกสารงานวิชาการ 32 เรื่อง แบ่งออกเป็น 5 หมวด คือ พันธุ์ข้าวพื้นบ้าน, ปรับปรุงพันธุ์ข้าวและพันธุกรรมข้าว, การเพาะปลูกข้าว, การแปรรูปข้าว, การจัดการโรงสีและผลพลอยได้ในโรงสี

จำนวนหน้า:

199

หมวด:

ข้าว