เอกสารการประชุมวิชาการเพื่อการเฝ้าระวังสารเคมีทางการเกษตรครั้งที่ 1
ผู้แต่ง:

แผนงานสนับสนุนความมั่นคงด้านอาหาร

สำนักพิมพ์:

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ

วันที่พิมพ์:

2554

Summary:

ในเอกสารการประชุมนี้ ประกอบด้วยรายงานการศึกษาผลกระทบของสารเคมีกำจัดพืช 4 ชนิด (คาร์โบฟูราน ไดโรโตฟอส เมโทมิล และอีพีเอ็น) ซึ่งเป็นสารเคมีในบัญชีเฝ้าระวัง ในมิติสุขภาพ สิ่งแวดล้อม และเศรษฐศาสตร์ ตลอดจนสถานการณ์ปัญหา ความเสี่ยง และผลกระทบจากสารเคมีการเกษตรโดยรวม ซึ่งมีกรณีศึกษาจากตำบลบางเหรียง อ.ควนเนียง จ.สงขลา และเขตภาคกลางและภาคเหนือตอนล่าง  นอกจากนี้ ยังมีการศึกษาในเชิงนโยบายการจัดการและควบคุมสารเคมีกำจัดศัตรูพืช ไม่ว่าจะเป็นกลไการควบคุมวัตถุอันตรายทางการเกษตร (การขึ้นทะเบียน) พรบ.วัตถุอันตราย และประสบการณ์การใช้นโยบายในต่างประเทศในการจัดการและควบคุมสารเคมีกำจัดศัตรูพืช รวมทั้งบันทึกการถาม-ตอบและการแลกเปลี่ยนความเห็นในที่ประชุม ตลอดจนการเสวนาเพื่อพัฒนาเครือข่ายการเฝ้าระวังและเตือนภัยสารเคมีการเกษตร

จำนวนหน้า:

135

หมวด:

เกษตรทั่วไป สารเคมีการเกษตร