เรียนรู้จากการทำ หลักสูตร “เพอร์มาคัลเจอร์ พื้นที่วิถีชีวิตที่ยั่งยืน”

มูลนิธิสายใยแผ่นดินร่วมกับร่วมกับวิสาหกิจชุมชนแม่ทาออร์แกนิคจำกัดมีแผนที่จะพัฒนาพื้นที่การเรียนรู้เกษตรอินทรีย์ Mae Tha Sustainable Living Space ที่ ต.แม่ทา อ.แม่ออน จ.เชียงใหม่ โดยนำหลักการเพอร์มาคัลเชอร์มาประยุกต์ใช้ในการออกแบบ

ในกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการครั้งนี้ ผู้เข้าร่วมไม่เพียงแต่ได้เรียนรู้หลักการเพอร์มาคัลเชอร์และวิถีชีวิตเกษตรอินทรีย์ที่ยั่งยืน แต่ได้ทดลองปฏิบัติจริง และผลของการอบรมจะนำไปสู่การออกแบบพื้นที่ดังกล่าวต่อไป

วันเวลา-สถานที่
วันเสาร์ที่ 1 – วันอาทิตย์ 2 ธันวาคม 2561, ต.แม่ทา อ.แม่ออน จ.เชียงใหม่

ผู้เข้าร่วม
เนื่องจากเป็นการอบรมเชิงปฏฺิบัติการ ที่ทำจริง จึงต้องจำกัดผู้เข้าร่วมได้ไม่เกิน 12 คน และผู้เข้าร่วมควรจะต้องมีความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับด้านเกษตรอินทรีย์ รวมทั้งมีทักษะหรือความรู้ที่จะมีส่วนช่วยในการออกแบบฟาร์มได้จริงด้วย  ดังนั้น ทีมผู้จัดจึงขอสงวนสิทธิในการคัดเลือกผู้เข้าร่วม

ค่าลงทะเบียน
ค่าลงทะเบียนท่านละ 3,000 บาท (รวมอาหารกลางวัน ชา-กาแฟ อาหารเย็น ที่พัก 2 คืน (โฮมสเตย์บ้านเกษตรกรในชุมชน) เอกสารประกอบการอบรม และอุปกรณ์)

สมัครได้ที่ [link]

ดาวน์โหลดเอกสารได้ที่ [link]