เกษตรอินทรีย์ในประเทศไทย: ภาพรวม
สำนักพิมพ์ : GTZ
วันที่พิมพ์ : 2550
Summary :
เป็นรายงานที่จัดทำขึ้นโดยโครงการของ GTZ ซึ่งครอบคลุมเกี่ยวกับประวัติความเป็นมาของเกษตรอินทรีย์ในประเทศไทย สถานการณ์การผลิต การตลาด การตรวจสอบรับรองมาตรฐาน และฉลากสินค้าเกษตรอินทรีย์ (และใกล้เคียง) รวมทั้งการวิเคราะห์ศักยภาพและประเด็นท้าทายของเกษตรอินทรีย์ไทย
มีทั้งฉบับภาษาไทยและภาษาอังกฤษแยกกัน
ปี : 2550
จำนวนหน้า : 59