เกษตรยั่งยืน ความหวังสร้างโลกเย็น: พลิกวิกฤตโลกร้อน ด้วยวิถีเกษตรกรรมยั่งยืน
ผู้แต่ง : พุทธิณา นันทะวรการ และ จตุพร เทียรมา
สำนักพิมพ์ : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
วันที่พิมพ์ : ธันวาคม 2553
Summary :
หนังสือเล่มนี้แบ่งเนื้อหาออกเป็น 5 ส่วน ส่วนแรกว่าด้วยเรื่องรู้เท่าทันปัญหาโลกร้อน เป็นการนำเสนอข้อมูลภาพรวมเกี่ยวกับสาเหตุและผลกระทบจากปัญหาโลกร้อน ส่วนที่สอง เจาะลึกภาคการเกษตรกับปัญหาโลกร้อน ชี้ให้เห็นถึงระบบการเกษตรที่เป็นต้นเหตุของปัญหาโลกร้อน ผลกระทบโลกร้อนต่อการเกษตร รวมถึงศักยภาพของภาคการเกษตรในการช่วยลดปัญหาภาวะโลกร้อน ส่วนที่สาม ชีพจรภาคการเกษตรไทยภายใต้วิกฤตโลกร้อน เนื้อหาในส่วนนี้นำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับผลกระทบโลกร้อนต่อภาคการเกษตรไทยและความมั่นคงทางอาหาร ส่วนที่สี่ เกษตรยั่งยืนและป่าชุมชน ทางออกในการปรับตัวรับมือกับปัญหา ชี้ให้เห็นถึงบทบาทของเกษตรอินทรีย์และวิถีเกษตรกรรมยั่งยืน และป่าชุมชนในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกและการปรับตัวรับมือกับปัญหาโลกร้อน โดยสะท้อนผ่านกรณีศึกษา 2 กรณีคือ การจัดการน้ำอย่างมีส่วนร่วมของชาวนาอินทรีย์ที่จังหวัดยโสธร และการจัดการป่าชุมชนและไร่หมุนเวียนที่ชุมชนห้วยหินลาด จังหวัดเชียงราย และส่วนสุดท้ายเป็นข้อเสนอต่อแนวทางการปรับตัวและเตรียมพร้อมรับมือกับวิกฤตโลกร้อนสำหรับภาคการเกษตรไทย รวมถึงบทบาทผู้บริโภคในการช่วยลดวิกฤตโลกร้อน
รหัสหนังสือ : 978-616-90194-3-5
จำนวนหน้า : 95