อิสรภาพทางพันธุกรรม:สิทธิแห่งเกษตรกร
สำนักพิมพ์ : มูลนิธิเกษตรกรรมยั่งยืน(ประเทศไทย)
วันที่พิมพ์ : ตุลาคม 2552
Summary :
หนังสือเล่มนี้ได้ประมวลข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับแนวคิด นโยบาย และกฎหมาย ที่เกี่ยวข้องกับสิทธิเกษตรกร และนำเสนอรูปธรรมบางส่วนของชุมชนเกษตรกรที่มีบทบาทต่อการอนุรักษ์ รักษาฐานทรัพทยากรพันธุกรรม ทั้งในประเทศและต่างประเทศ มารวมเข้าด้วยกัน เพื่อให้เห็นภาพรวมทั้งระดับนโยบายและปฏิบัติการของชุมชน
ปี : 2552
จำนวนหน้า : 189