สานพลัง ตั้งรับ และปรับตัว กับภัยคุกคาม “ระบบอาหารท้องถิ่น” ภาคเหนือ
ผู้แต่ง:

เอกสารประกอบการสัมมนา 11 – 12 กันยายน 2556, เชียงใหม่

สำนักพิมพ์:

เครือข่ายงานวิจัยเพื่อท้องถิ่นภาคเหนือ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)

วันที่พิมพ์:

กันยายน 2556

Summary:

เครือข่ายงานวิจัยเพื่อท้องถิ่นภาคเหนือได้กำหนดยุทธศาสตร์การสนับสนุนงานวิจัยเพื่อท้องถิ่น 3 ปี (2554 – 56) “งานวิจัยเพื่อท้องถิ่นกับความมั่นคงทางอาหาร” ซึ่งมีงานครอบคลุมในระดับภาค (เหนือ) ระดับจังหวัด (ลำพูนและแม่ฮ่องสอน) ระดับอำเภอ (อ.ปาย แม่ฮ่องสอน) และรัะดบับตำบล (ต.ดงพญา อ.บ่อเกลือ น่าน)  หลังจากที่ได้ดำเนินการมาระยะหนึ่ง ทางเครือข่ายจึงได้จัดการสัมมนาวิชาการนี้ขึ้น เพื่อนำเสนอผลการดำเนินงาน กำหนดแนวทางขับเคลื่อนในอนาคต และเติมความรู้และมุมมอง โดยเอกสารประกอบการสัมมนานี้ประกอบด้วย 3 ส่วน คือ (1) ผลการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ 3 ปี การสถาปนาความมั่นคงด้านอาหารบนฐานนิเวศวัฒนธรรม” (2) เติมความรู้เหนือชุมชน “ภัยคุกคามต่อความมั่นคงด้านอาหารและขบวนการหรือเครื่องมือขับเคลื่อนงาน” และ (3) เอกสารประกอบการเสวนาห้องย่อย “การขับเคลื่อนงานตลอดห่วงโซ่อาหาร ภาคเหนือ”

ประเภทหนังสือ:

เอกสารถ่ายสำเนา

จำนวนหน้า:

244

หมวด:

ความมั่นคงด้านอาหาร