สัมมนา “แฟร์เทรด: ธุรกิจเพื่อสังคมแนวใหม่” 8 – 9 พ.ค. 2558

เชิญผู้สนใจร่วมสัมมนา “แฟร์เทรด: ธุรกิจเพื่อสังคมแนวใหม่” 8 – 9 พ.ค. นี้ โดยมีเนื้อหาครอบคลุมเรื่องสถานการณ์ด้านการตลาดแฟร์เทรดในระดับโลก ความแตกต่างของข้อกำหนดการตรวจรับรองแฟร์เทรดแบบต่างๆ และการเตรียมตัวเพื่อขอการตรวจรับรองมาตรฐานแฟร์เทรด

จัดที่ห้องประชุมชั้น 34 สำนักงานสร้างเสริมกิจการเพื่อสังคมแห่งชาติ (สกส.) อาคาร เอส.เอ็ม. ทาวเวอร์ ถ.พหลโยธิน (ติดโรงพยาบาลพญาไท 2)

Attachment ขนาด
รายละเอียดการสัมมนา 208.4 KB
ใบลงทะเบียน 18.5 KB