สถานภาพและบทบาทตลาดทางเลือกในประเทศไทย: การเข้าถึงตลาดของเกษตรกรรายย่อย (รายงานการศึกษา)
ผู้แต่ง : ตรียดา ตรีมรรคา และอุบล อยู่หว้า
สำนักพิมพ์ : มูลนิธิเกษตรกรรมยั่งยืน (ประเทศไทย)
วันที่พิมพ์ : กรกฎาคม 2551
Summary :
เป็นการศึกษาการพัฒนาตลาดทางเลือกในประเทศไทย และกรณีศึกษาของตลาดนัดของเกษตรกรที่จังหวัดเชียงใหม่และสุรินทร์
จำนวนหน้า : 131
หมวด : เกษตรอินทรีย์ ตลาดในประเทศ