สกว. รับโครงการวิจัยปรับตัว
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ได้ประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจัยเกี่ยวกับการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ โดยหัวข้อที่ชุดโครงการนี้สนใจ คือ

(1) การทบทวนและวิเคราะห์นโยบายและแผนยุทธศาสตร์ต่างๆ ในประเทศไทย เพื่อหาช่องว่างของนโยบายเหล่านั้นในแง่มุมทางด้านการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ รวมทั้งข้อเสนอแนะในการเพิ่มเติม/บูรณาการประเด็นเรื่องการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศเข้าไปในนโยบายหรือแผนยุทธศาสตร์ เพื่อให้นโยบาย/แผนนั้นมีมติในเรื่องการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศเพิ่มขึ้น
(2) การศึกษาระดับพื้นที่
– การวิเคราะห์ความสามารถของชุมชนและภาคส่วนต่างๆ ในการปรับตัวรับมือต่อสภาพอากาศแปรปรวนและการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศในอดีตจนถึงปัจจุบัน ซึ่งอาจครอบคลุมตั้งแต่อิทธิพลและแรงผลักดันของการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศต่อชุมชน หรือภาคส่วนต่างๆ ผลกระทบ และเงื่อนไข/ทางเลือกในการปรับตัวของชาวบ้าน
– การวิเคราะห์ความเสี่ยงและความเปราะบางของพื้นที่
– การวิเคราะห์ความสามารถของชุมชนและภาคส่วนต่างๆ ในการปรับตัวรับมือต่อสภาพอากาศแปรปรวนและการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศในอนาคต
(3) กลไกสนับสนุนการปรับตัวหรือการจัดการความเสี่ยงจากสภาพอากาศ เช่น การประกันภัย การสื่อสารเพื่อให้เกิดการตระหนักความเสี่ยง และติดสินใจเตรียมรับมือ หรือการสนับสนุนให้ชาวบ้านและชุมชนมีทางเลือกที่เหมาะสมเพิ่มขึ้น

ผู้สนใจ สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมในเอกสารโครงการ [463 KB]