ศึกษาและจัดทำข้อเสนอแนะการพัฒนามาตรฐานเกษตรอินทรีย์สำหรับภูมิภาคเอเชีย
ระยะเวลา
เริ่ม:
สิงหาคม 53
สิ้นสุด:
พฤศจิกายน 53

ที่ปรึกษาให้กับ Global Organic Market Access ในโครงการ “Study and Recommendations for Developing Regional Organic Standards in Asia” เพื่อศึกษาแนวทางในการพัฒนามาตรฐาน เกษตรอินทรีย์สําาหรบัภูมิภาคเอเชีย โดยทำการศึกษามาตรฐาน 11 มาตรฐานของ 10 ประเทศในภูมิภาคเอเชียและของ Codex โดยทดลองใช้เครื่องมือ EquiTool Annex Two, “Common Objectives and Related Requirements for Organic Standards” (CORROC) ที่ได้รับการพัฒนาขึ้นโดย FAO, UNTAD และ IFOAM เพื่อหาเกณฑ์ขั้นต่ำของมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ ซึ่งจะนำไปสู่การพัฒนามาตรฐานเกษตรอินทรีย์ของภูมิภาคเอเชียร่วมกัน

มาตรฐานที่ศึกษาเปรียบเทียบได้แก่จีน ญี่ปุ่น ไทย อินเดีย ฟิลิปปินส์ ไต้หวัน เกาหลี ลาว เนปาล และมาเลเซีย