รูปแบบการจัดการตลาดทางเลือกในระดับเมืองกับเกษตรกรรายย่อย กรณีศึกษากลุ่มเกษตรอินทรย์ ชมรมรักษ์ธรรมชาติ
สำนักพิมพ์ : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
วันที่พิมพ์ : มกราคม 2552
Summary :
เป็นกรณีศึกษาของตลาดนัดสีเขียวที่เมืองยโสธร ซึ่งได้เริ่มเปิดตลาดเมื่อ 24 พ.ค. 2551
จำนวนหน้า : 177
หมวด : เกษตรอินทรีย์ ตลาดในประเทศ