ยุทธศาสตร์การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศด้านการเกษตร ปี พ.ศ. 2556 – 2559

เขียนเมื่อ 24 สิงหาคม 2555

ผู้แต่ง:

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

สำนักพิมพ์:

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

วันที่พิมพ์:

24 สิงหาคม 2555

Summary:

เอกสารนโยบายที่กำหนดยุทธศาสตร์การทำงานของกระทรวงเกษตรเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ซึ่งประกอบด้วยยุทธศาสตร์ 3 ด้าน คือ การปรับตัวรองรับการเปลี่ยแปลงสภาพภูมิอากาศ, ยุทธศาสตร์การเก็บกักและการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในภาคเกษตร, และยุทธศาสตร์การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศด้านการเกษตร

 

ดาวน์โหลดเอกสารได้ [1.5 MB]

จำนวนหน้า:

66

หมวด:

โลกร้อน ไทย