ภูมิปัญญาอีสาน คู่มือการจัดเก็บความรู้สู่การใช้ประโยชน์
ผู้แต่ง:

อุษา กลิ่นหอม

สำนักพิมพ์:

มูลนิธิสุขภาพไทย

วันที่พิมพ์:

มกราคม 2556

Summary:

รวบรวมภูมิปัญญาพื้นบ้านของภาคอีสานไทย แบ่งออกเป็น 6 บท คือ

บบที่ 1 ภูมิปัญญาอีสาน อธิบายถึงความหมาย ความสำคัญ เปรียบเทียบภูมิปัญญาท้องถิ่นกับความรู้วิทยาศาสตร์ การแบ่งกลุ่มและระดับ รวมทั้งหลักการบันทึกข้อมูล/สารสนเทศของภูมิปัญญา
บทที่ 2  ภูมิปัญญาเกษตรพื้นบ้าน เน้นที่การทำนายฝนและสภาพอากาศ และการจัดการข้าว (ปลูกจนถึงจัดเก็บข้าวเปลือก)
บทที่ 3 ภูมิปัญญาการดูแลสุขภาพ เน้นเรื่องการปลูกไม้รอบบ้าน/ตามทิศ และระบบการแพทย์พื้นบ้าน
บทที่ 4 ภูมิปัญญาการจัดการสิ่งแวดล้อม เน้นเรื่องการจัดการป่า
บทที่ 5 ภูมิปัญญาด้านวัสดุ หัตถกรรมและเทคโนโลยีพื้นบ้าน กล่าวถึงการจัดทำอุปกรณ์การเกษตร อุปกรณ์จับสัตว์ การทอผ้าและการย้อม รวมถึงการจักสาน
บทที่ 6 ภูมิปัญญาด้านบริหารจัดการสังคม อธิบาถึง “ฮีต 12 คอง 14”

รหัสหนังสือ:

978-616-91287-7-9

จำนวนหน้า:

176

หมวด:

เอกสารอ้างอิง