พฤติกรรมผู้บริโภคต่อการสื่อสารข้อมูลของบรรจุภัณฑ์ผักอินทรีย์ [วิทยานิพนธ์มหาบัณฑิต]
สำนักพิมพ์ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
วันที่พิมพ์ : 2552
Summary :
เป็นการศึกษาการรับรู้และการตอบสนองของผู้บริโภค ทั้งความสับสนและความเชื่อมั่นต่อข้อมูลของบรรจุภัณฑ์ผักอินทรีย์ รวมทั้งศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนบุคคลของผู้บริโภคและการตอบสนองต่อข้อมูลของบรรจุภัณฑ์

ผลการศึกษาพบว่า ผู้บริโภคส่วนใหญ่ยังคงไม่สามารถแยกแยะความแตกต่างระหว่างผักอินทรีย์และผักปลอดภัยประเภทอื่น  และผู้บริโภคมีความรู้ในเรื่องตรารับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ระดับน้อย  มีความสับสนต่อชื่อที่ใช้เรียกผักอินทรีย์และตรารับรองมาตรฐานผักอินทรีย์ระดับกลาง แต่ผู้บริโภคมีความเชื่อมั่นต่อตรารับรองเกษตรอินทรีย์ระดับมาก แต่มีความเชื่อมั่นต่อตราสินค้าที่รับรองตนเองในระดับกลาง

จำนวนหน้า : 151
หมวด : ตลาด