ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงกับความสุขมวลชนและการเกษตรยั่งยืน
สำนักพิมพ์ : มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
ปี : 2549
จำนวนหน้า : 137