ประเด็นท้าทาย ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายและการเจรจาของไทย : เรื่องการเปลี่ยนแปลง สภาพภูมิอากาศโลก
สำนักพิมพ์ : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
วันที่พิมพ์ : 2553
Summary :
มีเนื้อหาสำคัญ 5 บท  บทที่ 1. อธิบายระบบระหว่างประเทศเรื่องการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศหลังปี พ.ศ. 2555 รวมถึงสถานการณ์และความเคลื่อนไหวต่างๆ  ในบทที่ 2. กล่าวถึงปัญหาความสลับซับซ้อนในการกำหนดเป้าหมายการลดก๊าซเรือนกระจกของประเทศต่างๆ ในระดับโลก  ประเทศแต่ละประเทศควรรับผิดชอบมากน้อยแค่ไหน และประเทศไทยควรต้องมีส่วนร่วมในการรับผิดชอบอย่างไร   บทที่ 3. เล่าถึงสภานการณ์และแนวโน้มการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในประเทศไทย รวมทั้งศักยภาพของภาคส่วนต่างๆ ในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก  บทที่ 4. อธิบายถึงการเจรจาในการหาข้อตกลงของระบอบระหว่างประเทศ เช่น มาตรการใหม่ตามกรอบความตกลงของพิธีสารเกียวโต REDD Plus สำหรับภาคป่าไม้ ภาคการเกษตร การนำระบบการตรวจวัด-รายงาน-ตรวจสอบ (MRV) มาใช้  และบทที่ 5. เป็นข้อเสนอด้านนโยบาย มาตรการ และกลไกเฉพาะด้าน เช่น การปรับตัว มาตรการทางเศรษฐศาสตร์ มาตรการด้านการค้าและสิ่งแวดล้อม การรับมือกับมาตรการของสหรัฐอเมริกาและยุโรป การค้าและการลงทุนจากต่างประเทศ เป็นต้น
รหัสหนังสือ : 978-616-7070-49-0
จำนวนหน้า : 125
หมวด : โลกร้อน ไทย