นโยบายสาธารณะ เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
สำนักพิมพ์ : สถาบันศึกษานโยบายสาธารณะ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
วันที่พิมพ์ : มีนาคม 2553
Summary :
เนื้อหาครอบคลุมสถานการณ์การปล่อยก๊าซเรือนกระจกของประเทศ รวมทั้งการคาดการณ์ความเสี่ยงและผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่มีต่อภาคส่วนต่างๆ และยุทธศาสตร์และนโยบายสาธารณะด้านการจัดการการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
จำนวนหน้า : 41
หมวด : โลกร้อน ไทย