นายกฯ ไปยุโรปผลักดันแฟร์เทรดไทย
กระแสความตื่นตัวของผู้บริโภคในยุโรปในการเลือกซื้อสินค้าที่มีความ ยั่งยืน ทั้งทางสิ่งแวดล้อม เช่น สินค้าเกษตรอินทรีย์ และ ทางสังคม เช่น แฟร์เทรด (การค้าที่เป็นธรรม) เป็นหนึ่งในหัวข้อสำคัญที่นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี ได้หยิบยกขึ้นมาเป็นหนึ่งในประเด็นที่ไปเยือนสวีเดน และเบลเยี่ยมอย่างเป็นทางการ ระหว่างวันที่ 4 – 7 มีนาคม 2556 โดยมีผู้ประกอบการแฟร์เทรดจากประเทศไทยเข้าร่วม 5 ราย คือ สหกรณ์กรีนเนท จำกัด สหกรณ์ชาวไร่สับปะรดสามร้อยยอด จำกัด สมาคมเกษตรก้าวหน้า สหกรณ์นิคมแม่แตง จำกัด และบริษัทสามร้อยยอด จำกัด  นอกจากเรื่องแฟร์เทรด นายกฯ และคณะผู้แทนภาคเอกชนไทยอื่น ที่ร่วมในการเดินทางในครั้งนี้ยังได้ดูงานและประชุมร่วมกับตัวแทนของภาครัฐ และเอกชนในสวีเดน เบลเยี่ยม และสหภาพยุโรปเกี่ยวกับเรื่องการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ การเปิดเสรีการค้าไทย-ยุโรป และอื่นๆ

ในส่วนของแฟร์เทรด มีการไปเยี่ยมชมห้างสรรพสินค้าที่จำหน่ายสินค้าแฟร์เทรดในสวีเดน มีการจัดนิทรรศการแสดงสินค้าไทยที่ได้รับการรับรองมาตรฐานแฟร์เทรดที่จำหน่ายอยู่ในยุโรป เพื่อให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องได้เรียนรู้ โดยนายกรัฐมนตรีได้มอบหมายให้ ดร.โอฬาร ไชยประวัติ ประธานผู้แทนการค้าไทยและที่ปรึกษานายกรัฐมนตรี และนาย่บุญทรง เตริยาภิรมย์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เป็นประธานร่วมในการประชุมกับหน่วยงานแฟร์เทรดในยุโรป ซึ่งที่ประชุมได้แลกเปลี่ยนข้อมูลเกี่ยวกับสถานการณ์แฟร์เทรดในยุโรป และสากล และสภาพการณ์แฟร์เทรดในประเทศไทย ทั้งนี้ นายกรัฐมนตรีฯ ได้มอบหมายให้กระทรวงพาณ์ิชย์รับผิดชอบโดยตรงในการดำเนินการพัฒนาและส่งเสริมธุรกิจแฟร์เทรดในประเทศไทยต่อไป