นวัตกรรมเกษตรอินทรีย์ไทย
ผู้แต่ง:

สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ

สำนักพิมพ์:

สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ

วันที่พิมพ์:

กันยายน 2555

Summary:

รวบรวมผลงานของสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติในการสนับสนุนนวัตกรรมเกี่ยวกับธุรกิจเกษตรอินทรีย์ในประเทศไทย 25 โครงการ โดยแบ่งออกเป็น 4 กลุ่ม คือ นวัตกรรมการผลิตวิถีเกษตรอินทรีย์ (4 โครงการ) นวัตกรรมปัจจัยการผลิตเกษตรอินทรีย์ (4 โครงการ) นวัตกรรมสร้างมูลค่าเพิ่มในการแปรรูปผลิตภัณฑ์เกษตรอินทรีย์ (13 โครงการ) และนวัตกรรมด้านบริการเกษตรอินทรีย์ (4 โครงการ) โดยเนื้อหาหลักจะเป็นที่มาที่ไปและความสำเร็จของโครงการนวัตกรรมทั้ง 25 โครงการดังกล่าว

รหัสหนังสือ:

978-616-12-0237-8

จำนวนหน้า:

177

หมวด:

เกษตรอินทรีย์ สถานการณ์ไทย